Metody specjalne sprawdzenia przekładni

Istnieje szereg specjalnych metod obróbki sygnałów diagnostycznych, wymagających jednak dość złożonej aparatury i wielkiego nakładu pracy. Ich praktyczna przydatność do diagnozowania przekładni zębatych nie została jeszcze w pełni zbadana. Opis tych metod ujęty został oddzielńie.

Metoda cepstrum. Niektóre rodzaje zużycia, np. częściowe wyłamanie zęba wywołują, podobnie jak niektóre rodzaje odchyłek wykonawczych (np. mimośrodowość osadzenia kół), modulację głównego sygnału pochodzącego z zazębienia się kolejnych par kół.
W najprostszym przypadku, gdy sygnał pochodzący od zazębiania się kolejnych par zębów można opisać za pomocą cosinusoidy.

W przypadku dużej liczby zębów w kole wstęgi boczne dadzą się wykryć tylko za pomocą wąskopasmowego analizatora heterodynowego; zwykłe analizatory o szerokości kilku procent nie potrafią rozdzielić tak drobnych różnic częstotliwości poszczególnych składowych.

O wiele łatwiej można zauważyć tę częstotliwość modulującą, a także inne częstotliwości, wywołane np. biciem drugiego koła, za pomocą analizy określanej mianem cepstrum.

W wielu bowiem przypadkach wstęgi boczne zamaskowane są przez inne sygnały uzyskiwane z przekładni zębatej, m.in. przez sygnały pochodzące z dalszych stopni przekładni, łożysk.

Cepstrum zdefiniowano jako widmo mocy wyznaczone na podstawie poprzednio sporządzonego logarytmicznego widma mocy badanego sygnału.

Badanie przeprowadza się więc w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadza się zwykłą analizę amplitudowo-częstotliwościową za pomocą wąskopasmowego analizatora we współrzędnych:
— częstotliwość środkowa pasma przepuszczania,
— logarytm mocy sygnału,
otrzymując na papierze obraz. Równocześnie jednak z rejestracją wyników analizy na papierze prowadzi się rejestrację cyfrową, np. za pomocą rejestratora cyfrowego typu 7502 firmy B.K.

W drugim etapie poddaje się ponownej analizie amplitudowo-często-tliwościowej sygnał otrzymany z odtwarzania danych zawartych w rejestratorze, a stanowiących logartym mocy w określonym paśmie przepuszczania filtra.

Oczywiście pierwsza rejestracja wyników analizy na papierze nie jest konieczna dla wyznaczenia cepstrum, lecz wykonywana jest dla innych celów diagnostycznych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty