Analiza porównawcza wskaźników diagnostycznych

Badania diagnostyczne kół zębatych prowadzi się najczęściej w celu:
- wykrycia odchyłek wykonawczych w procesie produkcji przekładni zębatych,
- wykrycia zmian stanu technicznego przekładni w procesie jej eksploatacji.

W przypadku badania odchyłek' wykonawczych wskazane jest uzyskanie informacji co do rodzaju tych odchyłek i wielkości, natomiast w przypadku badania stopnia zużycia najbardziej interesujące jest wykrycie wzrostu dynamiki drgań albo ustalenie rodzaju zużycia. Jak wynikało z dotychczasowych danych, tylko w sporadycznych przypadkach udaje się uzyskać bliższe informacje o wielkości i rodzaju odchyłek wykonawczych lub powstałych na skutek zużycia. W większości przypadków, zwłaszcza w skali przemysłowej, trzeba się zadowolić informacją o ogólnym stanie dynamicznym przekładni, a bardziej szczegółową analizę przyczyn przeprowadzić trzeba metodami bezpośrednimi.

Dla zilustrowania trudności związanych ze szczegółową diagnozą przekładni przeprowadzono obliczenia numeryczne przekładni jednostopniowej, w której symulowano różnego rodzaju odchyłki wykonawcze i badano następujące wskaźniki diagnostyczne:
— wariancję przyspieszenia drgań kół,
— moment trzeciego rzędu przyspieszenia drgań,
— moment czwartego rzędu przyspieszenia drgań,
— współczynnik asymetrii rozkładu
— współczynnik spłaszczenia,
— średnią wartości ekstremalnych przyspieszenia na odcinku zazębienia,
— odchylenie standardowe wartości ekstremalnych.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty